Algemene voorwaarden

fruitReminder (is een geregistreerd merknaam) gevestigd in Marcel Auburtinlaan 37 bus 3 te 2600 Antwerpen - Berchem en ingeschreven onder het BTWnr. BE 699 273 196. 
Tel. +32 473-98 98 87. E-mail: info(at)fruitwalls.com

1. Behoudens schriftelijk afwijkend beding, worden de betrekkingen tussen fruitReminder en haar klanten beheerst door huidige algemene verkoopsvoorwaarden die geacht worden door de klant aanvaard te zijn, ook indien zij strijdig mochten zijn met zijn eigen algemene of bijzondere voorwaarden. 

2. Voor producten van derden verklaart de klant dat deze voor eigen verbruik bestemd zijn (of als geschenk om gratis weg te geven) en NIET zullen doorverhandeld worden. De klant die de producten wil verhandelen wordt verzocht om rechtstreeks contact op te nemen met fruitReminder op het nummer +32 473-98 98 87 of via e-mail naar info@fruitwalls.com

3. De informatie omtrent de producten en de prijszetting, alsook de gedetailleerde orderinformatie die de klant vindt op www.FruitReminder.com, zijn opgesteld en meegedeeld onder voorbehoud van wijziging en correctie.

4. Producten worden enkel geleverd in de landen waarvoor de website de levering toestaat. De levering van producten zal in de mate van het mogelijke gebeuren binnen het tijdstip dat in de individuele orderbevestiging is doorgegeven. Eventuele vertragingen in de leveringen zullen in geen geval aanleiding kunnen geven tot schadevergoeding. Foutieve doorgegeven leveringsadressen zijn de verantwoordelijkheid van de klant en kunnen aanleiding geven tot extra kosten.

5. In afwijking van artikel 1583 BW, blijft fruitReminder eigenaar van de geleverde fruitwand tot op de dag van betaling.

6. Klachten over de door fruitReminder geleverde kwaliteit of de levering zelf dienen schriftelijk te worden ingediend per post of per e-mail, geadresseerd aan de directie van fruitReminder en dienen fruitReminder uiterlijk te bereiken binnen 3 dagen na de levering. fruitReminder zal in ieder geval haar tussenkomst beperken tot het vervangen van de gebrekkige stukken of tot de terugbetaling van de betaalde prijs zonder dat de klant aanspraak kan maken op een grotere schadevergoeding. fruitReminder is niet verantwoordelijk voor het verlies of voor de materiële of andere schade, van welke aard ook, die de klant of een derde zou lijden bij het verbruik van de goederen.

7. fruitReminder of zijn gemachtigde leasemaatschappij is gemachtigd om maandelijks zich door haar klanten uit te betalen en dit via domiciliering. Facturatie gebeurt op een op voorhand bepaalde frequentie van betalingen en gebeurt door de Leasemaatschappij.
De factuur dient vereffend te worden ten laatste op de vervaldag. Betalingen na deze termijn brengen van rechtswege en zonder ingebreke-stelling intresten op gelijk aan 10% van het verschuldigde bedrag, alsmede een forfaitaire vergoeding van €25 als schadebeding. Verbreking van het contract is niet mogelijk in een B2B-omgeving. fruitReminder is niet verantwoordelijk voor muurbeschadigingen of herschildering bij het verwijderen van de fruitReminder van de muur.
Bij een leasecontract heeft de klant altijd de mogelijkheid om de fruitReminder aan te kopen aan gereduceerd tarief van 10% van de verkoopswaarde die op dat moment van toepassing is. De klant dient dit VOORAF te bepalen.

8. Gelet op de bederfbaarheid, kwaliteit en versheidsdatum van het geleverde fruit door externe fruitleveranciers kan fruitReminder hiervoor niet aansprakelijk gesteld worden.
Bij maatwerk / personalisatie kan een consument (ook bij een groepsaankoop) zich niet beroepen op het verzakingsbeding in het kader van de verkoop op afstand aan consumenten die binnen het toepassingsgebied van de Wet van 14 juli 1991, gewijzigd door de Wet van 25 mei 1999 vallen. Goederen die specifiek voor de klant ontworpen zijn  worden niet teruggenomen en de klant kan zich dus niet beroepen op het verzakingbeding.

9. Door te bestellen op de internet site van fruitReminder of FruitWalls, staat de klant fruitReminder uitdrukkelijk toe over te gaan tot de verwerking en het gebruik van zijn persoonsgegevens voor doeleinden zoals de administratie van het klantenbestand, het beheer van de bestellingen, leveringen en facturen, het opvolgen van de solvabiliteit, marketing en publiciteit. De verwerking voor marketingdoeleinden en de geïndividualiseerde reclame gebeurt enkel indien de klant zich hiertoe akkoord heeft verklaard tijdens het orderproces. De gegevens kunnen worden overgemaakt aan business partners ter uitvoering van de activiteit. De klant heeft voor alle gegevens het recht op inzage en verbetering. De klant heeft ten allen tijde het recht om zich kosteloos te verzetten tegen de verwerking voor direct marketing doeleinden. Voor meer informatie wordt de klant uitgenodigd zich te wenden tot het openbaar register bijgehouden door de Commissie voor Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer te Brussel.

10. Zo één van de huidige voorwaarden nietig verklaard mocht worden of niet toepasselijk mocht zijn, blijven de overige voorwaarden niettemin volledig van kracht en zal deze voorwaarde van toepassing zijn in de mate toegelaten door de wet.

11. Alle partijen aanvaarden binnen het kader van hun relaties het elektronisch bewijs (bijvoorbeeld : e-mail, backups, ...).

12. De geschillen aangaande het sluiten, de geldigheid, de interpretatie of de uitvoering van het contract of van de huidige algemene voorwaarden zijn uitsluitend beheerst door het Belgische recht en vallen onder de uitsluitende bevoegdheid van de Rechtbanken van Antwerpen.

Onvoorwaardelijk geldig vanaf 01 oktober 2019.
FruitReminder, the fridge alternative for fruit
Vergelijking   ǀ  Privacy beleid   ǀ   Missie & Visie   ǀ   Algemene voorwaarden  ǀ  Fruit Quiz  ǀ  Links  ǀ  Vragen? 
English - Deutsch - Nederlands - Français - Español          Login

Start   ǀ  Prijzen  ǀ Offerte aanvraag ǀ  Contact  ǀ  Erkende installateurs  ǀ Referenties  ǀ   Garanties